Академията за социални предприемачи ще се проведе във формата „BootCamp”- в три поредни седмици от 9 юни 2017 г.  Всеки модул включва среща за споделяне на опит в петък вечер, обучителни сесии в събота и неделя, а в края на Модул 3 и специално закриващо събитие.

Програмата на Академията съдържа 3 основни модула:

 

  • 1Модул 1: Значима социална промяна включва анализ на ситуацията и социалния проблем, анализ на целевата група  и генериране и оценка на идеи за решението му.
  • 2Модул 2: Устойчив бизнес модел включва разработване на цялостен бизнес модел за социално предприемачество, анализ на целевите групи клиенти, възможните източници на приходи.
  • 3Модул 3: Привличане на подкрепа включва работа върху умения за комуникация и презентация за привличане на подкрепа.

Начин на обучение

Участниците работят в екипи  по практически казуси в сферата на социалното предприемачество, подадени от организаторите. Екипната работа и казусите са инструмент за упражнение с цел придобиване на индивидуални знания и умения, които да помогнат за бъдещите и настоящи проекти на участниците извън Академията за социални предприемачи.

Работата в модулите се основава на:

  • модерни концепции, заимствани от модерното предприемачество: Lean Startup, Value Proposition Design, Business Model Generation.
  •  инструменти за развитие на социално предприемачество, разработени в международната мрежа на Reach for Changе, базирани на инструменти на Ashoka, European Venture Philantropy Association и други.